Estatuts

CAPÍTOL PRIMER Constitució, denominació i règim jurídic.

Article 1. A l’empara de l’article 22 de la Constitució Espanyola, i per un millor compliment del manament del seu article 27 i concordants així com de l’article 15 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i també d’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica reguladora del Dret a l’Educació, i el Decret 202/87 del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, es constitueix a Barcelona una Associació de Pares d’Alumnes amb la denominació d’Associació de Pares i Mares d’Alumnes de l’Escola Vila Olímpica, amb caràcter no lucratiu.

Article 2. Aquesta Associació, que té plena capacitat jurídica i d’obrar pel compliment dels seus fins, es regeix pels presents Estatuts i pels acords vàlidament adoptats al si dels seus òrgans de govern i, en tot cas, es regeix també per la normativa reguladora de les associacions de pares d’alumnes i de les associacions en general, estatal o autonòmiques segons les seves respectives competències.

 

CAPÍTOL SEGON Àmbit, domicili i fins

Article 3. L’associació tindrà el seu domicili social al carrer Carmen Amaya nº 1. Tanmateix, tant aquest com altres possibles domicilis podran ser modificats per acord d’Assemblea General i amb la corresponent comunicació a l’Administració.

Article 4. Aquesta Associació iniciarà les seves activitats el dia següent de la seva inscripció, constituint-se per temps indefinit.

Article 5. L’àmbit territorial de l’Associació és el de Barcelona.

Article 6. Són fins de l’Associació els següents: a)Promoure la intervenció dels pares i, en el seu cas, dels alumnes, en el control i la gestió del Centre, i a tal efecte, proposar candidats al Consell Escolar de Centre en representació dels pares i tutors. b)Donar suport i assistència als pares i tutors membres de l’associació i, en general, a tots els components de la comunitat escolar i als seus òrgans de govern i de participació, en tot allò convenient per a l’educació dels seus fills o pupils. c)Cooperar en les activitats educatives del Centre, escoltant i informant al Consell Escolar de Centre pel que fa a l’establiment de criteris per a la participació en activitats culturals, esportives i recreatives, així com en les accions assistencials que es puguin prestar. d)Presentar i proposar al Consell Escolar programes d’activitats complementàries, visites, viatges, menjadors i colònies, així com participar en la seva realització. e)Programar i realitzar activitats pròpies de l’associació, així com organitzar l’adquisició col·lectiva, i en el seu cas, la distribució, dels mitjans necessaris per a l’educació que estiguin a càrrec dels pares, sense perjudici de continuar exigint la total gratuïtat de l’ensenyament. f)Informar els membres de l’Associació dels seus afers i activitats, i del Centre, impulsant el ple exercici dels drets i el compliment dels deures. g)Fer de nexe entre el Centre d’Ensenyament i el seu entorn, facilitant la col·laboració del Centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral. h)Realitzar activitats culturals i de formació de pares, organitzant-ne també d’altres de tipus esportiu i recreatiu per l’esbarjo dels associats. i)D’altres anàlogues i que s’emmarquin dintre la normativa vigent en matèria d’ensenyament.

 

CAPÍTOL TERCER Òrgans de representació, govern i administració

Article 7. Són òrgans de govern de l’Associació, l’Assemblea General i la Junta Directiva.

Article 8. L’Assemblea General constitueix l’òrgan sobirà de l’Associació i està formada amb igualtat de drets, per tots els socis i sòcies que hi assisteixin. L’Assemblea General es reunirà en les ocasions següents:

1.- Amb caràcter obligatori, i en sessió ordinària, una vegada a l’any durant el primer trimestre de curs i tractarà, almenys els següents temes: a)Examinar la memòria anual que presenti la Junta Directiva i, en el seu cas, informe dels membres del Consell Escolar pertanyents a l’Associació. b)Examen del balanç econòmic de l’Associació i de l’estat de comptes, previ dictamen dels censors establerts a l’article 15 d’aquests Estatuts. c)Examen del pressupost per l’exercici econòmic pel qual es fa la convocatòria. d)Qualsevol altre punt que la Junta Directiva inclogui en l’ordre del dia, d’ofici o a instància del 10% dels associats, sempre que en aquest últim cas, es demani amb 10 dies almenys d’antelació a la data de l’Assemblea.

2.-Amb caràcter extraordinari, sempre que ho acordi la Junta Directiva o així ho demani per escrit un 20% dels associats, i sempre que s’hagi de tractar: -la modificació dels presents Estatuts -la dissolució de l’Associació

Article 9. Les Assemblees Generals seran convocades per la Junta Directiva, i en el seu nom, pel president. En la convocatòria, que es farà amb una antelació mínima de 15 dies per a les Assemblees Generals Ordinàries, i de 2 dies per a les extraordinàries, es detallarà l’ordre del dia. Les Assemblees Generals quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria, si hi assisteixen la majoria dels socis i en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre de socis, mitja hora més tard. Els acords seran presos per majoria simple, llevat dels supòsits de modificació dels Estatuts o la dissolució de l’Associació, que requeriran una majoria de dos terços dels assistents. De totes les reunions, i en el termini de quinze dies des de la seva celebració, se n’aixecarà acta que reflectirà els acords adoptats.

Article 10. Correspon a l’Assemblea General: a)Aprovar la memòria anual que presenti la Junta Directiva, i en el seu cas, l’informe dels membres del Consell Escolar de centre. b)Aprovar l’estat de comptes, així com el pressupost per a l’exercici següent. c)Aprovar les quotes ordinàries i extraordinàries a pagar pels socis. d)Elegir els membres de la Junta Directiva i els censors de comptes. e)Decidir en darrer terme les qüestions de disciplina dels socis. f)Decidir les persones que proposa l’Associació per als òrgans de representació i govern del centre i, si és el cas, per als organismes de participació d’àmbit superior. g)Acordar la modificació d’Estatuts o aprovar la dissolució de l’Associació. h)Acordar la federació de l’Associació amb altres de finalitats anàlogues o, en el seu cas, ratificar la decisió presa per la Junta Directiva. i)Qualsevol altra funció que afecti substancialment la vida de l’Associació.

Article 11. La Junta Directiva és l’òrgan de gestió, representació i administració de l’Associació, i actuarà com a òrgan executiu de l’Assemblea General. La Junta Directiva serà formada per quatre membres com a mínim i, en tot cas, es cobriran els càrrecs de president, vice-president, tresorer i secretari. Les eleccions per a la Junta Directiva es celebraran el primer trimestre de curs, en Assemblea General Ordinària, llevat de dimissió o revocació en què se’n podrà convocar una extraordinària a l’efecte. Podran ser electors i elegibles tots els socis de l’Associació, podent-se presentar les candidatures en tot moment abans de les votacions. Les votacions se celebraran en un sol acte i mitjançant vot secret, lliure i directe, o en altre cas el que es decideixi en el moment de realització de l’assemblea. La mesa electoral, que serà proposada per la Junta Directiva i aprovada per l’Assemblea General, farà el recompte de vots sense solució de continuïtat, un cop acabat l’horari electoral. Tots els socis que ho desitgin podran ser-hi al recompte.

Article 12. El mandat de la Junta Directiva serà de dos anys, i podran ser reelegits els seus membres. Cas de produir-se vacants durant el mandat, aquestes seran cobertes per la Junta Directiva, fins que es procedeixi a l’elecció en la propera Assemblea General. Els membres de la Junta Directiva podran ser revocats en Assemblea General convocada a l’efecte, prèvia sol.licitud per escrit d’un mínim d’un 15% de pares membres de l’associació, i serà preceptiu el vot favorable a la revocació, de la majoria dels assistents.

Article 13. Les funcions de la Junta Directiva són: a)Analitzar periòdicament i conjunta amb els membres del Consell Escolar de Centre en representació dels pares, la situació general del Centre, i fer propostes per al seu millor funcionament i increment de la qualitat de l’ensenyament. b)La representació i gestió econòmica i administrativa de l’associació. c)L’organització de serveis i d’activitats i edició de publicacions, així com la creació de grups de treball i comissions per assolir millor els seus objectius. d)La convocatòria de les Assemblees Generals, en la qual hi constarà la data, lloc, hora i ordre del dia. e)La confecció de pressupostos i balanços així com la memòria anyal. f)Complir i fer complir els presents Estatuts i executar els acords de les Assemblees Generals. g)Decidir sobre la federació de l’Associació amb altres de finalitats anàlogues, proposant la seva ratificació a l’Assemblea General. h)Qualsevulla altra competència que li atorgui l’Assemblea General.

Article 14. Les funcions específiques dels càrrecs, amb caràcter orientatiu, són les següents: El president ostenta la representació de la Junta Directiva i de l’Associació, convoca les reunions de la Junta Directiva i, en el nom d’aquesta, les Assemblees Generals, i ordena els pagaments juntament amb el tresorer. El secretari té cura dels llibres i dels documents de l’Associació, de portar el llibre de registre de socis, redactar les actes de les Assemblees Generals i, si s’escau, les de la Junta Directiva; expedeix certificacions i comunica a l’Administració, ensems amb el president, els acords o actes que calgui comunicar. El vice-president supleix el president en cas d’absència, malaltia o d’altres, i actua amb les delegacions que li confereixi. El tresorer té cura dels béns de l’Associació, controla el cobrament de les quotes i realitza els pagaments conjuntament amb el president; i confecciona també el balanç econòmic i porta la comptabilitat de l’Associació.

Article 15. Els censors de comptes són aquells socis de l’Associació encarregats d’examinar i dictaminar l’estat de comptes i el balanç econòmic de l’Associació, immediatament abans de la presentació per l’aprovació a l’Assemblea General. Són escollits per l’Assemblea General i el seu mandat serà de dos anys. El càrrec de censor de comptes és incompatible amb qualsevol càrrec de la Junta Directiva.

 

CAPÍTOL QUART Admissió i pèrdua de la qualitat de soci. Els seus drets i els seus deures.

Article 16. Podran ser socis de l’Associació tots els pares, mares i, en el seu cas, tutors i tutores d’alumnes del Centre. Per a la formalització de l’ingrés, l’interessat haurà només de sol·licitar-ho a la Junta Directiva, en escrit a l’efecte.

Article 17. Es perdrà la condició de soci per qualsevol d’aquests motius: a)Per deixar de reunir les condicions indicades a l’art.16è. b)Per renúncia formalitzada per escrit davant de la Junta Directiva. c)Per impagament de les quotes o per incompliment greu de les obligacions estatutàries. En aquest darrer supòsit, llevat del cas d’impagament de quotes en què decidirà la Junta Directiva, la decisió serà per l’Assemblea General, prèvia audiència de l’interessat, a proposta de la Junta Directiva.

Article 18. Són drets dels socis: a)Usar tots els serveis i prendre part en totes les activitats que organitzi l’Associació. b)Sol·licitar de la Junta Directiva la convocatòria de l’Assemblea General Extraordinària, promovent les signatures precises per a la seva convocatòria. c)Exercir el dret de veu i vot a les Assemblees Generals i formular propostes per a ser incloses en l’ordre del dia. d)Tenir un exemplar d’aquests estatuts i ser informat periòdicament de les activitats de l’Associació. e)Elegir i ser elegit membre de la Junta Directiva, i ser proposat per a formar part dels òrgans col·legiats del Centre.

Article 19. Són deures dels socis: a)Complir els presents Estatuts així com els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’Associació. b)Pagar les quotes acordades en Assemblea. c)Mantenir una conducta en línia amb els objectius de l’Associació.

 

CAPÍTOL CINQUÈ Patrimoni fundacional i recursos

Article 20. L’Associació té un patrimoni fundacional de 90 euros.

Article 21. L’Associació preveu tenir un pressupost anual que es decidirà en l’Assemblea corresponent.

Article 22. Els recursos econòmics previstos per l’Associació són els següents: a)Les quotes ordinàries o extraordinàries que acordi l’Assemblea General. b)Les subvencions públiques o privades que rebi, així com altres donatius o llegats. c)Els ingressos que obtingui de les seves activitats. d)Els productes dels béns i drets que corresponguin en propietat a l’Associació.

Article 23. Els fons de l’Associació seran dipositats en un mateix compte bancari, el qual serà obert amb les signatures autoritzades de president, tresorer i secretari; caldrà la signatura indistinta de dos d’ells, i sempre la del tresorer, per a treure diners.

 

CAPÍTOL SISÈ Dissolució de l’Associació

Article 24. En cas de dissoldre’s aquesta associació es formarà una comissió liquidadora, elegida per l’Assemblea General, la qual practicarà les necessàries operacions de liquidació i destinarà el seu remanent, si existís, a l’entitat pública o privada que, dedicada al camp de l’ensenyament, hagués decidit l’Assemblea General.