CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat del Centre on es parla, discuteixen i s’aproven tots els aspectes importants d’organització i funcionament del Centre. És un òrgan representatiu de tots els estaments que formen part de la vida de l’escola, i el formen:

– L’equip directiu: director/a, cap d’estudis i secretari/a.
– Representants del claustre de mestres.
– Representants de les mares i dels pares dels alumnes.
– Representant de l’AFA.
– Representant de l’Ajuntament.
– Representant de l’equip no docent (conserge).

Els membres del Consell escolar tenen la confiança de la comunitat educativa, que els ha votat per un període de quatre anys. El Consell renova la meitat dels seus membres cada dos anys. El Consell escolar treballa sobre propostes o feines preparades prèviament pels diferents equips humans de l’escola (equip directiu, claustre, junta de l’AMPA, comissions) i s’encarrega de:

– Escollir el director del Centre.
– Aprovar el Projecte Educatiu.
– Aprovar la Memòria Anual d’Activitats del curs escolar.
– Aprovar el calendari i l’horari escolar.
– Aprovar el pressupost del curs escolar (material, menjador, colònies, sortides).
– Intervenir en el procés de preinscripció i matriculació per al curs vinent segons la normativa vigent.
– Parlar i decidir sobre qualsevol tema que sigui important i afecti algú de la comunitat educativa.